Kihirdették az I. Ferenc József király által április 25-én szentesített, A főrendiház szervezetének módosításáról szóló 1885:VII. törvénycikket. I. rész B.: Méltóságuk, illetve hivataluknál fogva, egyházi tisztük tartama alatt tagjai a főrendiháznak: ,,a.) a magyar szent korona országainak latin és görög szertartású római katolikus egyháznagyjai,

 jelesen: Magyarország herczegprímása és a többi érsekek [a gyulafehérvári görög katolikus érsek, az egri, a kalocsai és a zágrábi érsek], továbbá a megyéspüspökök [a boszniai /diakovári és szerémi/, a győri, a rozsnyói, a nagyváradi latin szertartású, a nagyváradi görög szertartású, a lugosi görög katolikus, a pécsi, a zenggi /és modrusi vagy korbói/, a váci, a szamosújvári görög katolikus, az erdélyi, a szombathelyi, az eperjesi görög katolikus, a besztercebányai, a nyitrai, a kassai, a szatmári, a veszprémi, a csanádi, a székesfehérvári, a munkácsi görög katolikus, a körösi görög katolikus, a szepesi püspök], és szintén a magyar király kinevezésétől függő nándorfejérvári és tinnin-i [knin-i] felszentelt püspök, végre a pannonhalmi főapát, a jászói prépost és az aurániai perjel;

b.) a görög-keleti egyház nagyjai: a szerb pátriárka [egyúttal karlócai ortodox érsek], a román metropolita [egyúttal gyulafehérvári ortodox érsek] és a megyéspüspökök [az aradi, a temesvári, a verseci, a karánsebesi, a pakráci, a károlyvárosi, a budai és a bácsi püspökök]; c.) az evangelikus–református és az ágostai hitvallású evangélikus egyháznak hivatalban legidősebb három-három püspökei, továbbá az evangélikus–református egyháznak hivatalban legidősebb három-három főgondnoka, a kiknek meghatározásánál az erdélyi egyházkerületet illetőleg annak csakis hivatalban legidősebb főgondnoka veendő figyelembe; az ágostai hitvallású evangelikus egyháznak egyetemes főfelügyelője és hivatalban legidősebb két kerületi felügyelője; végre az unitárius egyháznak hivatalban idősb egyik elnöke, azaz vagy püspöke vagy főgondnoka.” (A címzetes püspökök nem lehettek tovább tagjai a főrendiháznak, viszont helyet kaptak a protestáns felekezetek vezetői.)