Az oldalon lévő Célzott keresés használatával, illetve a bejegyzések alatt található címkék segítségével könnyen megtalálhatja az Ön által keresett kronológiát

Szily János szombathelyi megyéspüspök lerakta a szombathelyi székesegyház alapkövét. → 1806. november 9.

Az ágostai hitvallású evangélikusok Pesten, a reformátusok Budán zsinatot tartottak. (Az 1791:XXVI. törvénycikk új egyházszervezetet állapított meg, amely a világi elem befolyását erősítette. A két egyház együttes bizottságai kidolgozták a közösnek tervezett főkonzisztórium és egyetemes főgondnoki hivatal tervét, melyek a két protestáns egyházat a külvilággal való kapcsolatában egyesítették volna, de mivel a terv nem nyert királyi jóváhagyást, így nem is valósult meg.) → 1821. március 18.

Veszprém vármegye közgyűlése Sándor Lipót főherceg nádorhoz beadott felterjesztésében ismét sürgette a zirci ciszterci apátság elválasztását a heinrichaui apátságtól. Amíg ez bekövetkezik, azt kell kieszközölni a királytól, hogy helyreálljon a magyarok passzív választójoga, és a magyarok legyenek Zircen az elöljárók és az apátság gazdaságának vezetői.→ 1793. január 27.

A 20 991. számú királyi rendelet engedélyezte, hogy a vallásalap, a tanulmányi alap, az alapítványok stb. tőkéit törvényes kamatra magánszemélyeknek kölcsönözhessék.

II. Lipót király rendelete a protestánsok részéről adott reverzálisok érvényességéről és fenntartásáról. (Az 1807. október 12-i királyi rendelet ugyanezt megerősítette.)

Losoncon református lelkészképző intézet nyílt.

Váratlanul, a halottak szentségének felvétele nélkül elhunyt II. Lipót német-római császár, magyar király, aki egyházpolitikájában elvette ugyan a jozefinista rendeletek élét, de az ún. államegyház eszméje mellett kitartott. A trónon I. Ferenc követte.

Zelada vatikáni államtitkár rosszallását fejezte ki a bécsi nunciusnak, amiért II. Lipót mellett utolsó óráiban nem volt pap. Az esetet gyakorinak és a fölvilágosodás szellemének minősítette.

Szabolcs vármegye református lelkipásztort kért a nemesi felkelésben részt vevő katonái számára az egyházkerülettől.

I. Ferenc rendeletben biztosította az ortodoxoknak közhivatalokban való alkalmazását és a román ifjúság iskolai oktatását.